เกี่ยวกับเรา

about image

บริษัท ไทย แคน ไบโอเทค จำกัด  

บริษัท ไทย แคน ไบโอเทค จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2534 แรกเริ่มภายใต้ โครงการความร่วมมือกันระหว่างประเทศไทย และประเทศ แคนาดา ด้วยวัตถุประสงค์การดำเนินงานวิจัยและค้นคว้าและพัฒนาทางด้าน เทคโนโลยีชีวภาพ (Thai-Canadian Biotechnology Linkage Phase II Program) ร่วมกันจนกระทั่งบรรลุวัตถุประสงค์สำเร็จ เสร็จสิ้นโครงการ จากนั้น บริษัทฯได้เริ่มดำเนินงานในรูปแบบของธุรกิจเชิงพาณิชย์ โดยได้รับความไว้วางใจ จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ บุกเบิกการทำตลาดการตรวจสอบหาปริมาณ Bacterial Endotoxin Test ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จ ใน อุตสาหกรรมการผลิตยาชีววัตถุและวัสดุทางการแพทย์ควบคู่ไปกับการทำตลาด ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์วิจัยค้นคว้าและพัฒนาทั่วไป (scientific research work) สำหรับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ตลอดจนแพทย์ที่มี งานวิจัย ค้นคว้าและพัฒนาเกี่ยวข้องกับโรคและการรักษาทางคลีนิค (clinical research work) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

about 2

ธุรกิจของบริษัทฯได้เติบโตจนกระทั่งในปัจจุบันได้ขยายขอบเขตของการ ดำเนินธุรกิจครอบคลุมถึงทุกกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจที่มีความต้องการใช้ ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่มีชื่อเสียงเพื่อรองรับการทำงานทั้งในและนอกห้อง ปฎิบัติการที่มีวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น เชื้อจุลินทรีย์อ้างอิง มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตที่ได้รับลิขสิทธ์การผลิตเชื้ออ้างอิงมาตรฐานจากหน่วยงาน American Type Culture Collection (ATCC), ผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบหายา ปฎิชีวนะตกค้างในน้ำนม เป็นต้น

บริษัท ไทย แคน ไบโอเทค จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำในฐานะผู้แทนจำหน่ายและ นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการในการทำงานของลูกค้าครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรมการธุรกิจ อาทิเช่น อุตสาหกรรมผลิตยา ชีววัตถุและวัสดุทางการแพทย์, อุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ, โรงพยาบาล, สถาบันเพื่อสุขภาพ, สถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ ตลอดจน หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัท ไทย แคน ไบโอเทค จำกัด ได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อให้ บริการทดสอบหาปริมาณ Bacterial Endotoxin Test ที่ได้รับการรับรองตาม มาตรฐาน ISO 17025 ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ได้แก่ เครื่องมือแพทย์ ยา น้ำบริสุทธิ์ที่ใช้ในกระบวนการฟอกเลือดและน้ำยา ไตเทียม รวมถึงให้บริการตรวจ Total Plate Count สำหรับตัวอย่างน้ำในระบบ ไตเทียมและน้ำยาไตเทียม ด้วยวิธีการ Spread Plate และวิธี Membrane Filtration

บริษัทฯมีความมุ่งมั่นเสมอมาในด้านบริการหลังการขายนอกเหนือไปจาก ผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพทั้งนี้เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ของเราในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง