นโยบายคุกกี้

1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก จัดเก็บในลักษณะของ text ไฟล์ โดยเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยจะส่งคุกกี้ไปยังเบราว์เซอร์ของท่าน และอาจมีการบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าเว็บไซต์ ซึ่งคุกกี้มีประโยชน์สำคัญในการทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำการตั้งค่าต่าง ๆ บนอุปกรณ์ของท่านได้ แต่คุกกี้จะไม่มีการเก็บข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวตนท่าน ทั้งนี้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org


2. ใช้คุกกี้อย่างไร

จะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายกัน เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ทั้งในทางเทคนิคและการปรับปรุงบริการ ดังนี้

 • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็ว
 • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
 • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่จะทำให้สภากาชาดไทยเข้าใจว่าผู้คนมีความสนใจอะไร และมีการใช้บริการของสภากาชาดไทยอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและปรับปรุงบริการของสภากาชาดไทยให้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อให้สภากาชาดไทยได้ส่งมอบประสบการณ์ในการใช้บริการเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับท่าน รวมถึงช่วยให้สภากาชาดไทยสามารถส่งมอบบริการและการประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามสิ่งที่ท่านสนใจ

3. ใช้คุกกี้อะไรบ้าง

เว็บไซต์ใช้คุกกี้ทั้งของเราเอง (First party cookies) และคุกกี้ที่เป็นของบุคคลอื่น (Third party cookies) ซึ่งกำหนดและตั้งค่าโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอก เช่น บริษัทภายนอกที่ใช้บริการ เพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติของการทำงานให้กับเว็บไซต์

นอกจากนี้ อาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดียเว็บไซต์ เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้จะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเองที่ไม่สามารถ ควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายคุกกี้ของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของพวกเขา

สภากาชาดไทยใช้คุกกี้อยู่ 2 ประเภทคือ
Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสภากาชาดไทย เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะถูกลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์
Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของสภากาชาดไทยจดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 • เปิดเผยต่อบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน คู่ค้า นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้แทน ตัวแทน ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน ตัวกลาง และ/หรือ ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์อื่นซึ่งท่าน (และ/หรือโดยร่วมกับผู้ลงทุนหรือลูกค้ารายอื่น) หรือบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้ง และบุคคลภายนอกอื่นๆ
  ซึ่งมีความจำเป็นอย่างสมเหตุสมผลที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของท่านที่ต้องการใช้บริการของบริษัทฯ
 • เปิดเผยให้แก่ตัวแทน และผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อให้บุคคล และ/หรือนิติบุคคลเหล่านี้ให้บริการแก่บริษัทฯ และท่าน (เช่น บริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ผู้สนับสนุนการขาย ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ผู้มีวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้บริการด้านต่างๆ อาทิ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัทประกันภัย บริษัทผู้ทำหน้าที่ประสานงานในการเดินทางเพื่อการสัมมนา ผู้ทำหน้าที่จัดประชุม ผู้ให้บริการบัตรเครดิต บริษัทจัดการกองทุนในต่างประเทศที่กองทุน (Feeder fund) ของบริษัทฯ ไปลงทุน และบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่บริษัทฯ ร่วมงานด้วยเพื่อการให้บริการอันเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
 • เปิดเผยข้อมูลไปยังบริษัทแม่หรือบริษัทในเครือที่อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศเพื่อดำเนินกระบวนการเกี่ยวกับการอนุมัติคำขอเปิดบัญชีของท่าน การเปิดเผยในกรณีนี้ให้เป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มของบริษัทฯ เปิดเผยแก่ผู้บริการภายนอก (Outsource/Service Provider) ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ผู้ให้บริการ Cloud Computing, นายทะเบียน (Registrar) บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างทำวิจัยให้แก่บริษัทฯ บริษัทรับจ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บริษัทฯ
 • เปิดเผยข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ (Beneficial Owner) ไปยังบริษัทหลักทรัพย์/บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในต่างประเทศ โดยอ้างอิงการปฏิบัติตามกฎหมายของต่างประเทศ
 • เปิดเผยให้แก่ผู้ที่มีบัญชีร่วมกับท่าน หรือบุคคลอื่นภายใต้บัญชีเดียวกัน เปิดเผยให้แก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือเป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร กรมบังคับคดี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานตำรวจแหน่งชาติ และบุคคลใดๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด เปิดเผยตามคำร้องขอของหน่วยงานหรือองค์กรในต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานกำกับของประเทศไทยเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมาย หรือในกรณีเฉพาะอื่นๆ เช่น เป็นไปตามคำสั่งศาล รวมทั้งผู้สอบบัญชี เปิดเผยเพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องของบริษัทฯ หรือการยกขึ้นต่อสู้ตามสัญญาหรือตามกฎหมาย
 • เปิดเผยต่อผู้ที่ลนใจลงทุนในบริษัทฯ หรือกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท ในการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลเชิงลึก (due diligence) ไม่ว่าจะเป็นการเข้าลงทุนร่วม หรือการขายธุรกิจหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วน
 • เปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกตามที่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเปิดเผยเพื่อการทำธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการตามความประสงค์ของท่าน

บริษัทฯ ไม่มีการทำการตลาดเพื่อบุคคลที่สาม และไม่มีการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด
คุกกี้จำเป็นถาวร (Strictly necessary cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสภากาชาดไทย เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์
คุกกี้การประมวลผลและวิเคราะห์ (Analytical/performance cookies)
คุกกี้นี้ช่วยให้สภากาชาดไทยเห็นการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของสภากาชาดไทย รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สภากาชาดไทยยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และถูกนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น
คุกกี้ฟังก์ชันการใช้งาน (Functionality cookies) คุกกี้นี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของสภากาชาดไทยจดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและ เนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้
คุกกี้การกำหนดเป้าหมายหรือโฆษณา (Targeting/Advertising cookies) คุกกี้นี้จะถูกบันทึกในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเพื่อช่วยจดจำการเข้าเยี่ยมของท่าน รวมถึงหน้าเพจและลิงก์ที่ท่านได้แวะเยี่ยมชมหรือที่ติดตามข้อมูลเหล่านี้สภากาชาดไทยจะใช้เพื่อปรับเปลี่ยนเว็บไซต์และจัดแคมเปญโฆษณาประชาสัมพันธ์ของสภากาชาดไทยให้ตรงกับ ความสนใจของท่าน
คุกกี้โซเชียลมีเดีย (Social media cookies) เว็บไซต์อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยัง Facebook Twitter หรือโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านแบ่งปัน เนื้อหาจากเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยกับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียได้ รวมถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์อื่น ๆ กับโซเชียลมีเดียเหล่านั้นผ่านทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทย ซึ่งผลที่ตามมาคือ คุกกี้เหล่านี้มีการกำหนดและตั้งค่าโดยผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อใช้ในการติดตามกิจกรรมออนไลน์ของท่าน ไม่สามารถควบคุมข้อมูลที่มีการจัดเก็บ โดยคุกกี้เหล่านี้ได้ ขอแนะนำให้ท่านเข้าไปตรวจสอบแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเหล่านั้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และวิธีการจัดการคุกกี้ของผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย


4. ท่านจะจัดการคุกกี้อย่างไร

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะถูกตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถเลือกยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้จากเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยได้ตลอดเวลาโดยการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ ที่ท่านใช้งาน ลิงก์ด้านล่างนี้จะนำท่านไปสู่บริการ “การช่วยเหลือ” ของเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานได้มีการบริการไว้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลการจัดการคุ้กกี้ของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานได้ Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/
Google Chrome
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies
Safari
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Safari iOS
https://support.apple.com/en-us/HT201265
Android
http://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=en-GB
ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน ท่านอาจพบว่าบางส่วนของเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติสำหรับข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมในเรื่องนี้ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่
https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์รวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างบน